1. Sopijapuolet

Palvelun tarjoaja — Tekmen Finland Oy, y-tunnus 2586579-9, joka ylläpitää okey.fi internet-sivustoa (myöhemmin ”Palvelun tarjoaja”) ja 
Käyttäjä — Käyttäjä täyttää yhteystietonsa Okey.fi rekisteröintisivulla. Käyttäjä on Suomen lain nojalla asianmukaisesti perustettu yleishyödyllisen yhteisö (jäljempänä ”Käyttäjä ”). Osapuolia kutsutaan tässä sopimuksessa jäljempänä joko yllä ilmoitetulla nimellä tai yleisnimellä ”Osapuoli” ja sopijapuolia yhdessä nimellä ”Osapuolet”.

 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Palvelun tarjoajan verkkopalvelu toimii verkkokauppapaikkana, jossa verkkopalveluun rekisteröityneille Käyttäjälle Palvelun tarjoaja on luonut myyntiosaston, jossa asiakkaille tarjotaan tuotteitta käyttäjän logolla/graafisella tunnuksella tai muita etukäteen sovittuja tavaroita.

Myytävien tuotteiden ulkonäkö, muoto ja myyntihinta on etukäteen sovittu Palvelun tarjoajan ja Käyttäjän kesken.

Kaikista Käyttäjän myyntiosastossa tehdyistä ostoksista Palvelun tarjoaja maksaa Käyttäjälle etukäteen sovitun prosenttiosuuden.

 

3. Käyttäjän vastuu, oikeudet ja velvollisuudet

Verkkopalvelun käyttö edellyttää aina rekisteröitymistä. Rekisteröityessään verkkopalveluun Käyttäjä vahvistaa tutustuneensa Grafiikkakäsittely- ja Tukisopimuksen yleisiin ehtoihin ja sitoutuu verkkopalvelun käytössä noudattamaan näitä sopimuksia.

Verkkopalvelun Käyttäjän on rekisteröityessään annettava vaaditut tiedot rekisteröintiä varten, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita henkilökohtaisella salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus verkkopalvelun käyttämistä varten.

Käyttäjän rekisteröityessään käyttöönsä saamat käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä vastaa aina tunnuksillaan tapahtuneesta verkkopalvelun käyttämisestä.

Rekisteröityjä sitoutuu päivittämään rekisteröityessään antamansa verkkopalveluun tiedot niiden muuttuessa.

Rekisteröitynyt käyttäjä voi pyytää esittää asiakasrekisteriin tallennetut tiedot itsestään palvelun tarjoajalta. Käyttäjä voi halutessaan kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin.

Rekisteröityessään verkkopalveluun rekisteröityjä Käyttäjä saa oikeuden käyttää verkkopalvelua näiden ehtojen sekä muiden verkkopalvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Verkkopalvelussa ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojattuja tuotteitta. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet graafiselle aineistolle, joka on lähetetty Palvelun tarjoajalle ja käytetty käyttäjän myyntiosastossa myydyissä tuotteissa.

Rekisteröitynyt käyttäjä käyttää verkkopalvelua omalla vastuullaan. Verkkopalvelun tarjoaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Käyttäjä voi poistaa käyttäjätiedot ja lopettaa palvelun käyttämisen maksutta ilmoittamalla siitä sähköpostitse palvelu tarjoajalle.

Käyttäjällä on oikeus päättää itsenäisesti siitä, kuinka kauan tuotteet ovat myynnissä omassa myyntiosastossa. Käyttäjällä on oikeus hinnoitella tuotteet itsenäisesti.

Käyttäjällä on oikeus markkinoida myyntiosastossa olevia tuotteita tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja tämän sopimuksen voimassaolon ajan.

 

4. Käyttäjälle maksettava tuki

Käyttäjän myyntiosastossa ostotapauksessa Palvelun tarjoaja valmistaa, myy ja toimittaa ostajalle tuotteet, jotka ostaja oli tilannut ja maksanut. Kaikista Käyttäjän myyntiosastossa tehdyistä ostoksista Palvelun tarjoaja maksaa Käyttäjälle 25%, tai erikseen sovitun prosenttiosuuden, eli provision ostosten summasta.

Käyttäjä voi lähettää Palvelun tarjoajalle pyynnön tilittää sille kuuluvan provision summan, joka perustuu Käyttäjän myyntiosaston myyntiin. Palvelun tarjoaja tilittää Käyttäjän provision maksuehtona 7 pv/netto tilityspyynnön tekemisestä ja viimeistään 14 päivää pyynnön tekemisestä.

5. Palveluntarjoajan vastuu ja oikeudet

Palveluntarjoaja rekisteröi käyttäjien tiedot asiakasrekisteriin. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää rekisteröityneen käyttäjän antamia tietoja verkkopalvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, verkkopalvelusta tiedottamiseen, suoramarkkinointiin, palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastolliseen ja markkinatutkimukseen.

Palveluntarjoaja tarjoaa verkkopalveluun rekisteröityneille käyttäjille mahdollisuuden käydä verkkopalvelua ympäri vuorokauden.

Palvelun tarjoajalla on oikeus valmistaa ja myydä Käyttäjän myyntiosastossa myytävät tuotteet graafisella tunnuksella, jotka kuuluvat Käyttäjälle, vain tuolla perusteella, että kaikista tehdyistä Käyttäjän myyntiosastossa ostoksista Palvelun tarjoaja maksaa Käyttäjälle etukäteen sovitettu prosenttiosuus.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia verkkopalveluun, käyttäjäehtoihin ilmoittamalla siitä etukäteen internetsivustolla. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, joita Käyttäjälle syntyy joko suoraan tai välillisesti hänen käyttäessään verkkopalvelua.

Palveluntarjoajalla on oikeus markkinoida Käyttäjän tuotteita tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja tämän sopimuksen voimassaolon ajan.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa verkkopalvelusta oleva tuote, ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse.

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Käyttäjän käyttöön sillä olevan verkkopalveluun liittyvän informaation ja sopimusasiakirjat, jotka ovat tarpeen Käyttäjän velvoitteiden toteuttamiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttöehtojen koskevien sääntöjen tai hyviä tapojen vastaisesti toimiva käyttäjä verkkopalvelusta joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

 

6. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan rekisteröityvän käyttäjän hyväksyessä sopimusehdot ja palveluntarjoajan antaessa käyttöoikeuden verkkopalveluun. Jos palveluntarjoaja ei myönnä käyttöoikeutta, ei sopimusta katsota syntyneeksi.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja irtisanomisperustetta sähköpostitse.

 

7. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää verkkopalveluun liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

 

8. Verkkopalveluun sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Verkkopalvelusta aiheutuneet riita-asiat pyritään aina ratkaisemaan osapuolten kesken sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, ratkaistaan riita toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

 

9. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia tapahtumia ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen tai poikkeuksellisen laaja tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama oleellinen rajoitus Osapuolten toiminnalle, laillinen taikka laiton lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen Osapuolista riippumaton syy. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja sen vaikutuksista sekä ylivoimaisen esteen päättymisestä. Osapuolet eivät ole vastuussa toisille Osapuolille ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista tai viivästyksistä.

 

10. Sopimusmuutokset

Tätä Sopimusta voidaan muuttaa vain Osapuolten yhteisellä päätöksellä.

 

11. Sopimukseen perustuvat ilmoitukset

Kaikki toiselle Osapuolelle tehtävät ilmoitukset, vaatimukset ja muu yhteydenpito on toimitettava suomen kielellä ja ne katsotaan asianmukaisesti annetuksi tai tehdyksi, mikäli ne toimitetaan postitse tai sähköisesti toiselle Osapuolelle.